Савет родитеља шк. 2018/2019.година

 Чланови Савета родитеља школске 2018/19. године:

Председник Савета родитеља је Злопорубовић Слађана

 

Ред. бр. Име и презиме Разред и одељење
1. Симић Бојан I-1
2. Стаменић Емилија I-2
3. Милинковић Слободанка I-3
4. Милекић Јефимија II-1
5. Ђокић Драган II-2
6. Филиповић Јелена II-3
7. Бјеличић Ивана II-4
8. Сарић Ивана III-1
9. Вранић Небојша III-2
10. Сарић Љубица III-3
11. Деспотовић Марија IV-1
12. Иван Драган IV-2
13. Јакић Драгана IV-3
14. Јовановић Наташа V-1
15. Савић Светлана V-2
16. Јовичић Слађана V-3
17. Деспотовић Бориша V-4
18. Јовановић Дејан VI-1
19. Станковић Ана VI-2
20. Милановић Жељко VI-3
21. Петковић Светлана VI-4
22. Селинић Марија VII-1
23. Злопорубовић Слађана VII-2
24. Стаменић Вера VII-3
25. Катарина Тришић Матић VIII-1
26. Тадић Сузана VIII-2
27. Рогић Радојко VIII-3
28. Матић Јелена Пилица I
29. Ивановић Митровић Марија Пилица II
30. Милосављевић Дејан Пилица III
31. Ђокић Ана Пилица IV
32. Стаменић Анка Пилица V
33. Митровић Драган Пилица VI
34. Илић Славиша Пилица VII
35. Ђокић Светлана Пилица VIII

 

 

АКТУЕЛНО

15. 10. 2018. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске 2018/2019.године

Дневни ред:

 1. Избор агенција за извођење екскурзија и школе у природи
 2. Доношење одлуке о висини накнаде наставницима за време екскурзије и школе у природи
 3. Избор представника у Општински савет родитеља
 4. Разно

13. 09. 2018. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске 2018/2019.године

Дневни ред:

 1. Конституисање Савета родитеља
 2. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2018/2019.г. из домена Савета родитеља ( Екскурзије, настава у природи, уџбеници, изборни предмети…)
 3. Разматрање Извештаја о раду школе из домена Савета родитеља ( екскурзије, н. у природи, санација, адаптација и уређење школе и школских просторија, завршни испит, такмичења…)
 4. Избор осигуравајућег друштва за ученике у школској 2018/2019.г.
 5. Разно

07. 12. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске 2017/2018.године

Дневни ред:

 1. Анализа постигнућа и владања ученика на првом тромесечју
 2. Презентовање резултата анкете спроведене са ученицима 2-8.р. на тему насиља и безбедности у школи
 3. Избор представника Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“ у Општински савет родитеља
 4. Радови на санацији и реконструкцији зграде матичне школе

 

30. 10. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске 2017/2018.године

Дневни ред:

 1. Отварање понуда и избор агенције за извођење екскурзија и излета
 2. Отварање понуда и избор агенције за извођење школе у природи
 3. Доношење одлуке за износ наканде наставницима за време извођења излета, екскурзија и школе у природи
 4. Разно

14. 09. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске 2017/2018.године

Дневни ред:

 1. Верификација  чланова Савета родитеља за шк.2017/2018.г.
 2. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2017/2018.г.из домена Савета родитеља (изборни предмети, слободне активности, организација секција, предстојећи радови на реконструкцији и санацији матичне зграде школе, радови на реконструкцији мокрог чвора ИО Јасиковице, свеукупно побољшање услова рада школе…)
 3. Разматрање извештаја о раду школе за 2016/17.г.из домена Савета родитеља
 4. Разматрање извештаја о раду директора школе из домена Савета родитеља
 5. Предлагање чланова Савета роитеља у нови састав Школског одбора и у тимове школе
 6. Разно

 

У среду  24. 05. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, четврта по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

 1. Разматрање извештаја са екскурзије 3.разреда
 2. Разматрање разлога одлагања екскурзије 5.разреда
 3. Разно

У среду  10. 05. 2017. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

 1. Предлог представника родитеља (3 члана) за нови сазив школског одбора
 2. Предлог представника родитеља-посматрача за завршни испит ученика 8.разреда
 3. Иницијатива Савета родитеља за тражење сагласности од стране МПНТР (министарства) за рад продуженог боравка у школи
 4. Самовередновање рада школе
 5. Анализа успеха и владања ученика на другом тромесечју шк.2016/2017.
 6. Разно

У понедељак  10. 10. 2016. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

1.Избор агенција за извођење излета, екскурзија и школе у природи

2.Доношење одлуке о висини накнаде за учитеље и наставнике приликом извођења излета, екскурзије и школе у природи

3.Доношење одлуке о хуманитарној акцији за  једну ученици чији је отац несрећно настрадао 09.10.2016.

У четвртак  15. 09. 2016. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске 2016/2017.године

Дневни ред:

 1. Конституисање Савета родитеља-верификација нових чланова
 2. Избор једног представника из Савета родитеља у Школски одбор
 3. Разматрање годишњег плана рада школе из домена Савета родитеља:-екскурзије и настава у природи; извештаји, маршруте и дестинације за ову шк.годину, набавка уџбеника-бесплатни уџбеници, изборни предмети-анкетирања
 4. Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће за осигурање ученика, као и висину премије
 5. Разно

У четвртак  24. 03. 2016. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске године

Дневни ред:

1.Упознавање Савета родитеља са преложеним избором уџбеника за наредне три школске године

2.Упознавање Савета родитеља са успехом и владањем ученика на полугођу шк.2015/2016.

3.Професионална оријентација

4.Извештај о систематском прегледу 3,5.и 7.разреда

5.Тренутни послови око екскурзија и школе у природи

6.Набавка наставних средстава

7.Разно

У понедељак  26. 10. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске године

Дневни ред:

1.Доношење одлуке о избору агенција за извођење излета, екскурзија и наставе у природи за шк.2015/2016.

2.Доношење одлуке о висини накнаде за учитеље и разредне старешине приликом извођења излета, екскурзија и наставе у природи

3.Презентовање и разматрање Анализе постигнућа школе на завршном испиту ученика осмог разреда школске 2014/2015.

4.Разно

У понедељак  14. 09. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Конституисање новог сазива Савета родитеља, верификација нових чланова

2.Доношење одлуке о избору новог представника Савета родитеља у Школски одбор уместо Дејана Мандића

3.Доношење одлуке о премији осигурања ученика и избору осигуравајуће куће

4.Разматрање предлога екскурзија и школе у природи

5.Разматрање Годишњег плана рада школе школске 2015/2016.из домена Савета родитеља

6.Разматрање Извештаја о раду школе у 2014/2015.

7.Разматрање Извештаја о раду директор школе у шк.2014/2015.

8.Текућа питања: портфолио, дечје новине, питања и предлози родитеља

 

У уторак 19. 05. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Организација Завршног испита

2. Избор представника Савета родитеља за посматраче на завршном испиту

3. Информације о пројекту „Бесплатни уџбеници“ за школску 2015/2016.

4. Разно ( спроведене хуманитарне акције, организација заједничког родитељског састанка за осмаке…)

 

У среду 25. 02. 2015. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Анализа успеха и владања ученика на првом полугођу шк.2014/2015.

2. Реализација свих видова наставе и ваннаставних активности ( због законског штрајка у коме је била школа од 17.11.2014.-18.02.2015.)

3. Активности школе у припреми завршног испита за ученике 8.разреда шк.2014/2015.

4. Екскурзије и школа у природи-немогућност организовања због законских недоречености и неусклађености

5. Послови око набавке уџбеника за школску 2015/2016.

6. Набавка наставних средстава

7. Анкетирање чланова савета родитеља у оквиру активности самовредновања рада школе-кључна област је ЕТОС

8. Разно

У понедељак 15.09.2014. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, прва по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Конституисање новог сазива Савета родитеља, избор председника Савета родитеља, верификовање нових чланова

2. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2014/2015. из домена Савета родитеља

3. Разматрање Извештаја о раду школе у шк.2013/2014. из домена Савета родитеља

4. Доношење одлуке о осигурању ученика у шк.2014/2015.

5. Доношење одлуке о избору дечјих листова у шк.2014/2015.

6. Доношење одлуке поводом дописа општине везаног за пројекат „Против дивљих депонија“

7. Доношење одлуке поводом новог Правилника о регулисању саобраћаја у зони школе

8. Разно

 

У среду 21.05.2014. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, пета по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Организација хуманитарне помоћи  породицама угроженим поплавама и клизиштима

2. Доношење предлога Школском одбору за давање сагласности за употребу новчаних средстава за набавку потрошног материјала: папира за копирање, тонера, хамер папира итд

3. Разно

У четвртак 15.05.2014. одржана је Седница Савета родитеља, представници 8.р. ОШ „Рајак Павићевић“, четврта по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Припремање матурске вечери

2. Активности везане за завршетак наставне године и реализацију завршног испита

У петак 07.02.2014. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, трећа по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Доношење одлука о избору агенција за једнодневне излете, екскурзије и школу у природи

2. Доношење одлуке о висини новчане накнаде за учитеље, односно наставнике за реализацију излета, екскурзија и школе у природи у бруто износу

3. Анализа успеха и владања ученика на првом полугођу шк.2013/2014.

4.Разно

У четвртак 07.11.2013. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Доношење одлуке о коришћењу новца тзв. „ђачки динар“ који постоји као суфицит од ранијих година, настао од рабата за набавку књига и информација о прикупљеном „ђачком динару“ ове школске године

2. Презентовање резултата и компаративна анализа завршног испита ученика 8.р. наше школе шк.2012/2013.

3. Упознавање Савета родитеља са предстојећим спољашњим вредновањем школе

4. Текућа питања

У четвртак 12.09.2013. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“,прва по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Приступање новоизабраних чланова у Савет родитеља

2. Доношење одлуке о осигурању ученика, избор осигуравајуће куће

3. Информисање -подношење извештаја о реализованим екскурзијама у шк. 2012/13.

4. Утврђивање маршрута и термина реализације екскурзија и школе у природи за школску 2013/2014.

5. Доношење одлуке о „Ђачком динару“

6. Избор ученичке штампе за шк.2013/2014.

7. Извештај о раду Ученичког парламента

8. Извештај о раду директора школе

9. Доношење одлуке о портфолију ученика

10. Текућа питања

У четвртак 14.03.2013. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“,четврта по реду ове школске године

Дневни ред:

1. Избор чланова Школског одбора из реда Савета родитеља

2. Набавка уџбеника за ученике за школску 2013/2014.

3. Наши ученици на такмичењима ове шк. године

4. Набавка наставних средстава ове шк. године

5. Разно

 

У среду 28.11.2012. одржана је Седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“,трећа по реду ове школске године.

Дневни ред:

Доношење одлука о избору агенција за спровођење излета 1-4. разреда, екскурзија 5-7. разреда и наставе у природи 4. разреда.

У понедељак 22. 10. 2012. у 17 часова одржана је седница Савета родитеља ОШ „Рајак Павићевић“, друга по реду ове шк. године.

Дневни ред:

1. Доношење одлука о избору агенција за реализацију излета и екскурзија ученика 1.-7. разреда

2. Доношење одлука о избору агенција за реализацију наставе у природи 1.-4. разреда

3. Доношење одлуке о намени коришћења средстава од рабата за уџбенике за школску 2012/2013.

4. Презентовање разматрање и анализирање резултата Завршног испита ученика 8. разреда школске 2011/2012.

5. Разматрање Извештаја о спроведеној екскурзији ученика 8. разреда шк. 2012/20123.

6. Текућа питања из надлежности Савета родитеља чл.58. Закона

Седница је окончана у 19 часова.

У петак 21. 09. 2012. у 17 часова одржана је седница Савета родитеља школе

Дневни ред:

1. Верификација нових чланова Савета родитеља

2. Разматрање Извештаја о раду школе за шк.2011/2012.

3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2012/2013.

4. Утврђивање Плана екскурзија и наставе у природи за школску  2012/2013.

5. Доношење одлуке о коришћењу ученичког динара

6. Доношење одлуке о избору дечје штампе

7. Утврђивање висине накнаде за наставнике на екскурзијама

8. Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће за осигурање ученика и врсти премије осигурања

9. Доношење одлуке о избору агенције за реализацију дводневне екскурзије ученика осмог разреда

10. Текућа питања из надлежности Савета родитеља чл.58. Закона

Седница је окончана након двочасовног рада.

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес