Школски одбор 2016/17.

Чланови школског одбора:

1. Снежана Тришић , представник школе

2. Марија Селенић, представник родитеља

3. Сузана Тадић, представник родитеља

4. Жељко Милановић, представник родитеља

5. Урош Нешковић, представник локалне средине

6. Милан Јагодић,   заменик предсеника Ш.о, представник локалне средине

7. Снежана Миливојевић уместо Милана Аксића, представник локалне средине од 14.07.2016. на основу решења Скупштине општине Бајина Башта бр.06-26/2016. од 14.07.2016.

8. Душан Миловановић, представник школе

9. Бранимир Јеремић, представник школе, председник Ш.о.

10. Јана Басуровић, ученица 7-1

11. Вук Јелисавчић, ученик 8-3

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 25.јуна 2013.године, донела је Решење бр. 06-17/2013. о именовању чланова Школског одбора ОШ“Рајак Павићевић“ Бајина Башта. Милан Аксић, представник локалне средине именован је 17.03.2015. решењем Скупштина општине Бајина Башта 01 број :06-6/2015. уместо Марка Камберовића.

У четвртак 23.02.2017. са почетком од 16 часова, одржана jе 6. седница Школског одбора за школску 2016/2017.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2.Доношење решења о именовању и ступању на дужност директора школе, изабраног кандидата Ресимић Драгана.

3.Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2016. и Извештаја о извршењу Плана набавки за 2016.годину

4.Разно-информација о уступању пролаза у суседну парцелу кроз школско игралиште (угао на улазу у двориште-игралиште) механизацијом за ископ земље, за време зимског распуста

У уторак 14.02.2017. са почетком од 17 часова, одржана jе 5. седница Школског одбора за школску 2016/2017.

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2.Усвајање финансијског плана и Плана набавки (јавних набавки на које се Закон не примењује) за 2017.г.са пројекцијом за 2018.

3.Разматрање и усвајање Извештаја о попису за 2016.

 

У уторак 10.01.2017. са почетком од 17 часова, одржана jе 4. седница Школског одбора за школску 2016/2017.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2.Доношење одлуке о избору директора по расписаном конкурсу од 30.11.2016.

3.Разно

У петак 18.11.2016. са почетком од 17 часова, одржана jе 3. седница Школског одбора за школску 2016/2017.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Формирање комисије за спровођење поступка избора директора школе

3. Формирање комисије за спровођење пописа имовине школе

4.Разно

АКТУЕЛНО

У уторак 11.10.2016. са почетком од 16 часова, одржана jе 2. седница Школског одбора за школску 2016/2017.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Разматрање и доношење одлуке по приговору запосленог Видоја Богдановића на решење директора о задужењу у оквиру 40-очасовне радне недеље

3. Разматрање и усвајање предлога Финансијског плана школе за 2017.г.

4.Разно

У четвртак 15.09.2016. са почетком од 18 часова, одржана jе 1. седница Школског одбора за школску 2016/2017.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016.

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016.

4. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.

5. Усвајање друге измене Финансијског плана за 2016.годину

6.Разно

У понедељак 23.05.2016. са почетком од 17 часова, одржана jе 8. седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Прва измена финансијског плана за 2016.-одобрена средства од МПНиТР у износу од 5 милиона дин.

3. Измена Плана јавних набавки за 2016.у складу са новим финансијским планом и одобреним средствима од МПНиТР

4. Доношење одлуке о спровођењу поступка резервисане јавне набавке

5. Именовање директора за председника Школске комисије за завршни испит

6. Разно

 

У петак 19.02.2016. са почетком од 17 часова, одржана jе 7. седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Разматрање и усвајање извештаја о попису за 2015.

3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2015.

4. Разматрање извештаја о извршењу плана јавних набавки за 2015.

5. Разно

У четвртак 11.02.2016. са почетком од 17 часова, одржана jе 6. седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Усвајање финансијског плана и плана јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

3. Разно

У понедељак 18.01.2016. са почетком од 17 часова, одржана jе 5. седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Давање сагласности на Правилник о организацији рада школе и систематизацији послова по радним местима, који је донео директор

3.Разно

У понедељак 21.12.2015. са почетком од 17 часова, одржана jе 4. седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2. Усвајање прве измене финансијског плана

3. Доношење одлуке за попис и именовање комисије за попис основних средстава, ситног инвентара и обавеза

4. Доношење Правилника о унутаршколском стручном усавршавању

5. Разно

У петак 23.10.2015. са почетком од 17 часова, одржана jе 3. седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2.Разматрање и усвајање Предлога финансијског плана

3.Разматрање предлога и доношење Правилника о организацији буџетског рачуноводства

4. Разматрање предлога и доношење Правилника јавним набавкама унутар школе

5. Разматрање предлога и доношење Правилника о узбуњивању у школи

6.Разматрање Анализе завршног испита уч.8.р.школске 2014/2015.

7.Разно

У уторак 29.09.2015. са почетком од 18 часова, одржана jе 2.седница Школског одбора

Дневни ред:

1.Именовање комисије за бодовање запослених ради утврђивања технолошког вишка

У уторак 15.09.2015. са почетком од 17 часова, одржана jе 1.седница Школског одбора

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора

2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школске 2014/2015.г.

3.Разматрење и усвајање Годишњег плана и програма рада школе за школску 2015/2016.г.

4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за период од 11.09.2014.-01.09.2015.

5.Доношење одлука по захтевима грађана или удружења

6.Текућа питања

 

 

 

У четвртак 26.03.2015. са почетком од 18 часова, одржана jе седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Упознавање ШО са престанком дужности члана ШО и именовање новог члана

2. Усвајање извештаја о извршењу плана набавки за 2014.г. и анализа и препоруке за унапређење система планирања набавки

3. Доношење одлуке о сечи два стабла у школском дворишту ИО Пилица, као и два сува стабла у школском дворишту у Бајиној Башти

3. Разно

У среду 25.02.2015. са почетком од 18 часова, одржана jе седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање извештаја са претходне седнице

2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2014.

3. Разно

-Немогућност извођења ђачких екскурзија и школе у природи

-Набавка наставних средстава

 

У петак 06.02.2015. са почетком од 17 часова, одржана jе седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Разматрање и усвајање Извештаја о попису имовине и добара за 2014.годину

3. Разматрање и усвајање Финансијског плана за 2015.годину

4. Усвајање Плана набавки за 2015.годину

5. Текућа питања:

-доношење одлука и давање мишљења по поднетим захтевима

-информације о завршном испиту и активностима школе у том погледу

-информације о радовима и набавкама у школи

-информације везане за законски штрајк у школи и земљи

-информације о набавци уџбеника

 

У среду 10.12.2014. са почетком од 17 часова, одржана jе седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Доношење одлуке о попису имовине и обавеза за 2014. и предлог чланова комисије за попис

3. Усвајање Анекса развојног плана

4. Усвајање новог Школског програма за наредне четири године 14/15-17/18.

5. Усвајање прве измена Финасијског плана за 2014.

6. Усвајање предлога Финансијског плана  и предлога Плана јавних набавки за 2015.

7. Доношење одлуке по захтеву Бјеличић Александра, као законског заступника малолетних Косте и Луке Бјеличић за установљење службености пролаза на катастарској парцели 894. КО Бајина Башта

8. Разно

 

У понедељак 15.09.2014. са почетком од 17 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у шк. 2013/2014.

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за последњих шест месеци

4. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада  школе за шк. 2014/2015.

5. Разно -завршетак радова на зиду у шк. дворишту, донације итд

 

У понедељак 30.06.2014. са почетком од 17 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Доношење решења директору за коришћење годишњег одмора

3. Верификација решења за школску уписну комисију

4. Извештај о обављеном завршном испиту шк.2013/2014.

5. Извештај о изведеним екскурзијама и школи у природи (мај-јун 2014.)

6. Извештај о завршеној инвестицији (прозори и фасада)

7. Извештај о штетама од поплава и клизишта

8. Извештај о спроведеним одлукама ШО око сече борова у школском дворишту и изручењу на отпад окана старих прозора

9. Решавање по захтевима: а) Удружењ „Малина“, б) Александра Бјеличића

10. Разно

АКТУЕЛНО

У уторак 11.03.2014. са почетком од 17 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне седнице

2. Усвајање Нацрта Правилника о набавкама ОШ „Рајак Павићевић“

3. Разно

У уторак 25.02.2014. са почетком од 17 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Усвајање Завршног рачуна за 2013.

3. Извештај о спољашњем вредновању школе

4. Разно

У четвртак 30.01.2014. са почетком од 17 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Избор председника Школског одбора

2. Усвајање Записника са претходне седнице и дневног реда за ову седницу

3. Усвајање четврте измене Финансијског плана за 2013.

4.Усвајање Финансијског плана за 2014.

5. Усвајање Плана јавних набавки за 2014.

6. Усвајање извештаја пописне комисије о извршеном попису за 2013.

7. Извештаји о инспекцијским прегледима

8. Захтев за откуп цигле и Пилици (срушена зграда)

9.Информације о радовима на замени столарије на школи

10. Текућа питања

У четвртак 07.11.2013. са почетком од 18 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са претходне седнице и дневног реда за ову седницу

2. Презентовање резултата и компаративна анализа резултата са завршног испита ученика 8.р. наше школе шк. 2012/2013.

3. Упознавање Школског одбора са предстојећим спољашњим вредновањем наше школе

4. Доношење новог Развојног плана школе

5. Информисање ШО о радовима на замени столарије и изради термичке фасаде на нашој школи – пројекат Санације енергетских губитака; Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине РС

6. Доношење  одлуке на предлог Савета родитеља о коришћењу „ђачког динара“

7. Усвајање измена и допуна Статута школе у складу са Законом

8. Текућа питања

У петак 13.09.2013. са почетком од 17 часова, одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Конституисање школског одбора

2. Избор председника и заменика ШО

3. Разматрање и усвајање Пословника о раду ШО

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2012/2013.

5.  Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за претходних шест месеци

6.  Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2013/2014.

7. Избор члана у Тим за развојно планирање испред локалне самоуправе

8. Давање сагласности на Одлуку о утврђивању броја радника за шк.2013/2014.

9. Усвајање измене Финансијског плана за 2013.

10. Текућа питања

У среду 27.02.2013. одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1.  Усвајање записника са претходне седнице

2. Доношење решења о постављању изабраног директора на дужност

3. Доношење решење о престанку дужности вд директора

4. Усвајање правилника „Правила заштите од пожара“

5. Усвајање правилника о начину бодовања унутаршколског стручног усавршавања

6. Усвајање Извештаја о попису основних средстава и ситног инвентара

7. Усвајање Завршног рачуна за 2012. годину са пратећим одлукама

8. Измене Финансијског плана за 2013. годину

9. Текућа питања

 

У уторак 15.01.2013. одржана jе Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Доношење одлуке о избору директора школе по расписаном конкурсу

3. Усвајање Финансијског плана школе за 2013. годину

4. Иницијатива за изучавање новог изборног предмета

5. Текућа питања

 

У четвртак 20.12.2012. одржана Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Разматрање захтева Мирјане Петковић за престанак дужности директора школе на лични захтев

3. Постављање вршиоца дужности директора школе

4. Текућа питања

 

У среду 14. 11. 2012. одржана Седница Школског одбора

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Мишљење директору за пријем наставника по расписаним конкурсима

3. Одлука о расписивању конкурса за избор директора школе

4. Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе за 2012/13, који се односи на професионалну оријентацију ученика 7. и 8. разреда

5. Разматрање и усвајање предлога Финасијског плана школе за 2013.

6. Доношење одлуке везане за попис школске имовине за 2012.

7. Разматрање резултата Завршног испита ученика 8. разреда наше школе, школске 2011/2012.

8. Усвајање Извештаја о реализованој екскурзији ученика 8. разреда

9. Доношење решења за годишњи одмор директора школе

10. Текућа питања

 

У петак  14.9. 2012. одржана Седница Школског одбора са следећим закључцима:

1. Разматрани и усвојени:

-Извештај рада за школску 2011/2012.

-Годишњи план рада школе и Анекс плна рада школе за 2012/13.

-Извештај о раду директора (овлашћеног лица) за период 20.2.2012-14.9.2012.

2. Разматрана измена финасијског плана ( допуна финасијског плана, плана јавних набавки)

3. Дата сагласност директору школе за пријем у радни однос радника по расписаним конкурсима

4. Одобрено усељавање Митровић Дамљану у слободан службени стан у Пилици

5. Донета Сагласност на Одлуку о утврђивању броја радника за школску 2012/2013, као саставни део Правилника о систематизацији

6. Разматрана су и бројна друга питања (текућа питања) везана за рад школе

 

 

У уторак 28.2. 2012. одржана Седница Школског одбора са следећим закључцима:

1. Изабран председник Школског одбора Драган Радовановић, професор физичког васпитања као представник школе,

2. Усвојен предлог измена и допуна Статута  ОШ „Рајак Павићевић“ и усвојен печишћен текст  Статута ОШ „Рајак Павићевић“,

3. Усвојен Правилник о безбедности и здрављу на раду  ОШ „Рајак Павићевић“,

4. Донета одлука о одређивању правног лица задуженог за безбедност и здравље на раду ОШ „Рајак Павићевић“,

5. Усвојен Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика   ОШ „Рајак Павићевић“,

6. Усвојен Извештај о попису имовине ОШ „Рајак Павићевић“, за 2011. годину,

7. Усвојен Завршни рачун  ОШ „Рајак Павићевић“  за 2011. годину,

8. Усвојен Финансијски план   ОШ „Рајак Павићевић“ за 2012. годину,

9. Усвојен Извештај лица овлашћеног за послове директора ОШ „Рајак Павићевић“  за период 1. 09. 2011. – 20. 02. 2012.

Направио Зоран Марић - Покреће ВордПрес